Hľadaj

Kalendár pretekov

 

       RC Team Nitra vznikol v meste pod Zoborom ako združenie nadšencov rádiom ovládaných modelov (hlavne áut). Jeho cie¾om je práca s mládežou, ako aj nájdenie a vybudovanie vhodného priestoru pre priaznivcov modelárstva z Nitry a blízkeho (aj ïalekého) okolia.  V spolupráci so sponzormi, farnosou rímsko-katolíckej cirkvi Nitrianskych Hrnèiaroviec a magistrátom mesta sa v tomto roku pokúsime vybudova v Nitre modelárske letisko a asfaltovú dráhu pre závody rádiom ovládaných modelov áut. Našou ambíciou je rozšíri rady auto-modelárov, usporiada Nitriansky pohár RC áut a zaradi ho do seriálu majstrovstiev Slovenskej republiky.

 


 

Poh¾ad na lokalitu zo satelitu 

(potrebná aplikácia Google Earth - viï nižšie)

Klikni pre Miesto na mape

 

<<<< Plocha by mala stᝠvpravo od stromu

Klikni pre stiahnutie programu Google Earth 
ZDARMA.

 

 

 

 

 

Dráha by mala slúži ako miesto pre tréning a preteky rádiom ovládaných elektrických aj spa¾ovacích modelov áut, ako aj plocha pre štartovanie a pristávanie modelov lietadiel.

Podklad pre dráhu by mal predstavova obdåžnik s rozmermi približne 60x20 metrov. Samotná dráha bude potom vytýèená obrubníkmi z dostupného, ale hlavne ¾ahko rozoberate¾ného materiálu, aby bolo možné profil trate jednoducho meni. Rovinka dráhy bude slúži ako pristávacie a vzletová plocha pre lietadlá.

Medzi oboma traami by mala by tribúna vysoká približne 2m, aby bolo možné pohodlne sledova model po celej dåžke trate.

Ved¾a asfaltovej dráhy by v budúcnosti mala v vzniknú aj dráha pre terénne modely (buggy). Postupne sa tak budeme snaži vybudova areál vhodný pre automodelárov.

Rozloha plochy dovolí vzlieta a pristáva aj väèším modelom lietadiel èi vrtulníkov, takže dúfame že plocha bude tiež dôstojnou náhradou problematicky využívaného Janíkovského letiska bez nebezpeèných motorkárov èi pristávajúcich lietadiel.