Hľadaj

Kalendár pretekov

  V Sobotu 21.6.2008 sa na dráhe v Modranke pri Trnave uksutoèní v poradí 3.pretek letného seriálu Trnavsko-Nitrianskeho pohára EC (autá poháòané elektrickým motorom).  >>prihláška<<   >>pravidlá<<.


14.6.2008 sa pôjde pretek v Trenèíne, viac info na www.rcauto.sk, alebo priamo prihláška - do stredy 11.6. so z¾avou 50 Sk. Uzávierka vo štvrtok o 20 hodine.

Pozývame vás na stretnutie a jazdenie na klubovej off-road dráhe, ktorá je urèená pre autá a bugyny do mierky 1:10 poháòané elektromotorom. Dráhu je možné využíva za nasledovných podmienok >>>

Off-road dráha bude rozmoèená, ak bude dnes poobede suché parkovisko pri Agrokomplexe, pôjdeme si zajazdi o 15.00. Každý kto sa pridá je vítaný.
Frown Omluvame sa ale Dano ani Robo dnes nemozu prist, takze ak sa stretnete poslite prosim aspon nejake fotky ...

 V sobotu 7.6.2008 sa išiel v poradí druhý pretek Trnavsko-Nitrianskeho pohára na klubovej dráhe AutoRCTrnava v Modranke. Pretek organizoval náš klub, prihlásených bolo cez 30 pretekárov v 4 kategóriách. Celý deò sa nad dráhou schádzali mraky, ale nakoniec poèasie predsalen vydržalo a pretek sa dokonèil až do poslednej finálovej jazdy. Pre naše farby dopadol pretek výborne, aj keï kategórie Stock nám akosi ušli. Naše fotky (foto1 , foto2 ) a výsledky. Na preteku sme prvý krát predstavili náš plagát, od dnes si môžete okrem trièiek kúpi v predajni Pemimodel aj biele šiltovky s logom našeho klubu.

Výsledky:

 Mini 1:18 Stock 2WD 23z  Stock 4WD Standard 19z
1.miestoAtoviè Vlasto Krejèí Vlasto Špalek SvatoŽák Róbert
2.miesto Polívka Zdenìk Opatt Ivan Kovaèoviè Róbert Doubek Slavo
3.miesto Mikloš Karol Klimo Kamil Vnuèko AndrejŽák Daniel

Ivan Paulov,

ktorý jazdil v kategórii Stock Open (mal silnejšie baterky), skonèil v kategórii Stock 4WD celkovo druhý.

TECHNICKOU CHYBOU SA STALO, ŽE SME OD JUNIOROV VYBRALI ŠTARTOVNÉ VYššIE O 50 SK. PRI ÏALŠOM ŠTARTE NA NITRIANSKOM KOLE IM BUDE ROZDIEL ODPOÈíTANÝ (5.JÚL, 9.AUGUST, 20.SEPTEMBER).

Dráhu pre elektrické off-road autá do mierky 1:10 je možné od dnes využíva za nasledovných podmienok >>>.
Vyskúšanie dráhy dnes - v stredu o 17.00.
Fotografie z prvého stretnutia a jazdenia na novej dráhe.

  V Sobotu 7.6.2008 sa uksutoèní v poradí 2.pretek letného seriálu Trnavsko-Nitrianskeho pohára EC (autá poháòané elektrickým motorom). >>prihláška<<
Pretek organizuje RC Team Nitra na dráhe v Modranke pri Trnave. Ak máte záujem prís, preèítajte si pravidlá. Pre tých ktorí si chcú vyskúša pretekanie a nemajú zatia¾ potrebnú techniku ako pneumatiky alebo transpondér, odporúèame prihlási sa do kategórie Stock Open, kde je predpísaný iba typ motoru - Johnson (lesklý).

Pneumatiky zostávajú MuchMore 32, mali by by v predaji aj na preteku.


  Pomaly ale isto sa schy¾uje k tomu že dráha bude dorobená. Klikni na fotku pre jej zväèšenie (nasadenie pracovníkov jasne rozpozna aj z toho že tyèka od valca bola na zaèiatku práce úplne rovná).
Preto kto bude chcie a má elektrické auto ktoré je vhodné na dráhu - stretneme sa na dráhe v stredu o 17.00, aby sme ju koneène oficiálne vyskúšali. Do stredy prosím nejazdite, ešte ju postriekame aby zmizla tráva tak nech sa to neminie úèinkom.

 V sobotu 17.5.2008 sa konal 1. pretek TT-NR pohára, tra je vynovená a prekne namalovaná. Oproti minulej sezóne pribludli obrubníky aj èiara lemujúca celú tra.
Naše fotky, foto usporiadate¾a.

Znovu upozoròujem, že dráha zatia¾ nie je dokonèená. ¼uïom ktorí nerešpektovali predchádzajúcce upozornenie pripomínam ešte raz, že svojim jazdením pridali prácu tým ktorí sa snažia dráhu vybudova. Ak už nepriložíte ruku k dielu, aspoò sa nesnažte pokazi už urobené. A ešte èosi - dráha je urèená pre autá poháòané elektromotorom.

Zisujeme záujem o dráhu pre spa¾ovacie autá (malé, ve¾ké), mala by stᝠna zvyšnej èasti pozemku hneï ved¾a tej súèasnej. Ak máte záujem takúto dráhu využíva, napíšte nám prosím èím skôr na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  vaše meno a to èi sa chcete/môžete podie¾a na jej stavbe. Pod¾a poètu záujemcov sa potom pustíme do jej stavby.

Záujemci a stavitelia: Mišo, Peter, Marek (2x), Andrej, Peter, Brano, Milan, Michal, Matej


V Sobotu 3.5.2008 sa koná 3. kolo PLAST SERVIS CUP-u. Na záver sa uskutoèní celkové vyhodnotenie všetkých troch závodov vo všetkých kategóriach dospelých a kategórie štandart do 15 rokov.  <prihláška>

   Stavba dráhy sa nezadržate¾ne blíži ku svojemu koncu. Dôrazne ale žiadame všetkých aby dráhu zatia¾ nepoužívali, musíme poèka kým pôda zmokne a uskáèeme ju žabou - aby podklad nejakú tú dobu aj vydržal. Nanesená hlina ešte nie je vhodná na jazdenie a aj ¾ahké autá ju rozryjú nato¾ko, že nás úprava terénu  bude stᝠznova zbytoèné množstvo práce. Informáciu o tom kedy bude dráha použite¾ná nájdete tu na stránke.

Dráha je zatia¾ urèená len pre ELEKTRO modely v mierkach 1:10 (1:12, 1:18). Ak si budete chcie prís s nami zajazdi, informujte sa prosím vopred o stave dráhy tu, alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Dráha zatia¾ nie je prístupná všetkým a tak prosím rešpektujte prácu tých ktorí sa na stavbe podie¾ali. Zatia¾ h¾adáme vhodný spôsob organizácie a využívania tohoto priestoru.

Pre väèšie modely ako 1:8 alebo 1:6, príp. spa¾ovacie autá ponúkame zvyšnú èas pozemku. Ak sa podarí da dokopy viac ¾udí ktorí by mali o takúto dráhu záujem, skúsime spravi brigádu aj pre takéto modely. Preto ak budete ma o nieèo takéto záujem, kontaktujte nás.

Fotky z poslednej brigády, kde nájdete už aj vyznaèenú tra.

BRIGÁDA – Štvrtok 1.5.2008 o 8:30

! bude aj ochutnávka vína !

Úèas zatia¾ pris¾úbili : Michal Jech, Milan Vavroviè, Karol Mikloš, Jakub Mikloš, Juraj Polák, Šimon Polák, Peter Demeter (st + ml) Robo Žák, Dano Žák.

Nie je niè krajšie ako oslávi sviatok práce prácou, a preto ak sa rozhodnete prís pomôc, prosím napíšte nám svoje meno a aké náradie si viete prinies. Potrebné budú hlavne hrable, lopaty, vedrá, fúrik(y), válce, vaèšie kladivá. Ak vyjde všetko tak ako si predstavujeme, na konci práce si už aj zajazdíme.

Plán brigády : rotavátorom rozdrobi povrch, vyhraba kamene, uválcova a vyznaèi dráhu žltými trubkami.

Prosím sledujte priebežne informácie na stránke, nezabudnite ich skontrolova aj vo štvrtok 1.5.2008 ráno

 Termíny a pravidlá pre letný Trnavsko-Nitriansky pohár sú koneène na svete.